ความเป็นมาโรงเรียนพ่อแม่ลูก มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก

มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก (โรงเรียนพ่อแม่ลูก)

โรงเรียนพ่อแม่ลูก ก่อตั้งโดยครูณา (อังคณา มาศรังสรรค์) จัดกระบวนการทางด้านความสัมพันธ์ และการสร้างทัศนคติเชิงบวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการใช้กระบวนการในการนำพาผู้เข้าร่วมค้นหาคำตอบภายในของแต่ละคนด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ค้นพบปัญญาญาณของตน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับภายในซึ่งก่อให้เกิดความสุขสงบต่อตนเอง และคนรอบข้าง ให้เกิดพลังแห่งการทำงานอันเบิกบานในองค์กร และสังคม

โรงเรียนพ่อแม่ลูกได้จัดกิจกรรมให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นจำนวนมาก เพื่อการจุดพลังบวกในการทำงาน การใช้ชีวิต และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เปิดรับให้บุคคลคนทั่วไปเข้าร่วมเรียนรู้

ปัจจุบันโรงเรียนพ่อแม่ลูกได้จัดตั้งเป็น "มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก" เพื่อดำเนินงานเป็นองค์กรสาธารณะกุศลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรมให้กับองค์กรต่างๆ รวมถึงการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการปลูกปัญญาแห่งรักให้เติบโตสังคม